In3 - In 3 keer betalen

 

In3 - In 3 keer betalen met 0% rente

Betaal je je aankoop liever niet in één keer? Maak dan gebruik van in3: de enige gespreid betaalmethode met 0% rente. In drie keer betaal je het aankoopbedrag zonder extra kosten. Zo koop je binnen je budget je favoriete product. Het minimale bestelbedrag is € 100,- en het maximale bestelbedrag is € 3.000,-. 

Voorafgaand aan de betaling doet In3 een supersnelle gegevenscontrole. Mocht onverhoopt je verzoek tot betaling niet geautoriseerd worden, dan kan je contact opnemen met In3 of kiezen voor een andere betaalmethode. Wil je meer informatie over In3? Bezoek dan: www.payin3.nl.

Hoe werkt het?

Als je kiest voor in3 betaal je het volledige bedrag in drie gelijke delen binnen 60 dagen. Op de dag van je bestelling betaal je het eerste deel via iDeal en wordt je aankoop verzonden. 30 dagen later betaal je het tweede deel en weer 30 dagen later het derde deel. Zo hoef je geen grote uitgave in één keer te doen. Je ontvangt een mailtje zodra je een nieuwe betaling moet doen. Wel zo makkelijk!

  1. Kies & check:

Kies in3 bij het afrekenen, het systeem doet een supersnelle gegevenscontrole.

 

  1. 1e betaling & verzending:

Je doet direct je eerste betaling en de bestelling wordt verzonden.

 

  1. 2e & 3e betaling:

Binnen 30 dagen doe je de tweede betaling en binnen 60 dagen doe je de derde betaling.

Betalingsvoorwaarden

De onderstaande betalingsvoorwaarden van Capayable B.V. handelend onder de naam In3 (hierna ‘’In3’’) zijn van toepassing op elke overeenkomst aangaande de betaalmogelijkheid “In3”.

 

Definities:

In deze betalingsvoorwaarden wordt verstaan onder:

In3: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Capayable B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Eindhoven en ingeschreven in het handelsregister onder het nummer 59234784;

Opdrachtgever: De natuurlijke- of rechtspersoon die een overeenkomst heeft met In3 om de betaaldienst ‘In3’ aan te bieden;

Je: De natuurlijke- of rechtspersoon die kiest voor de betaalmogelijkheid “In3” voor de goederen en/of diensten die zij afneemt van de Opdrachtgever.

 

Artikel 1. Voorwaarden gebruik In3 – Gespreid betalen

Wanneer je kiest voor de betaalmogelijkheid “In3” ga je expliciet akkoord met deze betalingsvoorwaarden.

Het bezorgadres en het factuuradres bevinden zich in Nederland. Beide adressen mogen geen postbus zijn.

Wanneer je kiest voor ‘’In3’’ ben je niet failliet verklaard, verkeer je niet in surseance van betaling, ben je niet onder curatele of onder bewind gesteld. Bovendien is er hiervoor geen aanvraag ingediend. Tevens verkeer je niet in een situatie waarin je bent opgehouden je schulden tijdig te voldoen.

Wanneer je kiest voor In3 verklaar je 18 jaar of ouder te zijn.

Op het moment dat je (persoons)gegevens verstrekt aan In3 om gebruik te kunnen maken van de betalingsmogelijkheid “In3”, geef je In3 toestemming je gegevens te verwerken. In3 zal met de door jou opgegeven gegevens toetsen of je in aanmerking komt voor de betalingsmogelijkheid en In3 zal dit direct aan je kenbaar maken.

Je hebt de verplichting om In3 te voorzien van juiste gegevens wanneer je gebruik wil maken van de betalingsmogelijkheid “In3”. Je bent aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het onjuist aanleveren van jouw gegevens welke In3 of de Opdrachtgever ondervindt.

De waarde van de bestelling is niet lager of hoger dan het bedrag dat de Opdrachtgever aan jou toestaat om in 3 termijnen te mogen betalen.

 

Artikel 2. Uitkomst van de kredietcheck

In3 behoudt het recht voor je aanvraag voor de betaalmogelijkheid “In3” af te wijzen, zonder opgave van redenen.

De uitkomst van de kredietcheck wordt direct online bekend gemaakt. Je ziet direct of de aanvraag wel of niet, dan wel voorwaardelijk goedgekeurd is.

De uitkomst van de kredietcheck is gebaseerd op socio-demografische kenmerken in combinatie met positieve en negatieve betalingservaringen. In3 behoudt het recht voor om je aanvraag goed te keuren of af te wijzen, ondanks de uitkomst van de kredietcheck.

In3 behoudt het recht voor om je aanvraag te weigeren, ook al is je aanvraag aanvankelijk geaccepteerd.

 

Artikel 3. Wijze van betalen

De Opdrachtgever heeft In3 een volledige volmacht gegeven om de factuur af te handelen. Hieronder is tevens het inschakelen van een derde partij inbegrepen. In3 is tevens gemachtigd om een incassobureau, advocaat of deurwaarder in te schakelen om de factuur af te handelen. Daarnaast is In3 volledig gemachtigd om rente en kosten in rekening te brengen wanneer volledige betaling van de factuur uitblijft.

De Opdrachtgever of In3 stuurt je de factuur met daarop vermeld het openstaande bedrag en factuurdatum. De factuur wordt digitaal per e-mail verstuurd.

Indien je aan een ander dan In3 betaalt, ontslaat dit je niet van de betalingsverplichting. In dat geval moet je alsnog betalen aan In3.

Bij het voldoen van de eerste termijn gaat degene die de betaling verricht ermee akkoord dat hij verantwoordelijk blijft voor voldoening van de volledige factuur.

 

Artikel 4. Betaaltermijn

De betaaltermijnen die worden gehanteerd door In3 zijn:

Termijn 1: Direct in de check-out van de webwinkel

Termijn 2: Uiterlijk 30 dagen na factuurdatum

Termijn 3: Uiterlijk 60 dagen na factuurdatum

De betalingen dienen te zijn bijgeschreven op de rekening van In3, tenzij er schriftelijk een andere termijn is afgesproken. Je dient rekening te houden met de verwerkingstijd van banken. Deze vertraging komt geheel voor jouw risico. De datum waarop de betaling is ontvangen door In3 zal beschouwd worden als het moment van het voldoen van de (gedeeltelijke)vordering.

 

Artikel 5. Adreswijziging

Bij een eventuele adreswijziging en/of e-mailwijziging ben je verplicht In3 hiervan op de hoogte te stellen. Wanneer je In3 niet op de hoogte stelt van de wijziging(en), gaat In3 ervan uit dat je woonachtig bent op het laatste adres dat bekend is bij In3. Je blijft aansprakelijk voor de openstaande vordering, de rente en kosten waarmee de vordering tussentijds is verhoogd. Wijzigingen kunnen uitsluitend per e-mail doorgegeven worden via [email protected].

 

Artikel 6. Verzuim

Je dient binnen de in artikel 4 genoemde termijnen te betalen. Wanneer de betaling niet binnen deze termijn is ontvangen wordt het openstaande bedrag direct opeisbaar en ben je zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

Indien je binnen twee (2) dagen, nadat de termijnbetaling bijgeschreven moest zijn, niet hebt betaald, stuurt In3 een herinnering om je te wijzen op overschrijding van de betaaltermijn.

In3 en/of de door haar ingeschakelde derde is gerechtigd om wettelijke rente in rekening te brengen vanaf het moment dat je in verzuim bent.

In3 en/of de door haar ingeschakelde derde is gerechtigd om de openstaande vordering te verhogen met alle zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten veroorzaakt door het uitblijven van de betaling, waaronder ook de kosten van een advocaat, een gerechtsdeurwaarder en/of een incassobureau. Voor de buitengerechtelijke kosten geldt:

 

Indien je niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep, worden buitengerechtelijke incassokosten na het verlopen van de termijn zoals gesteld in de ingebrekestelling in rekening gebracht volgens het “Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten’’, zoals genoemd in lid 6 van artikel 6:96 BW, met een minimum van € 40,00 exclusief btw;

Indien je handelt in de hoedanigheid van de uitoefening van een bedrijf of beroep, wordt aanspraak gemaakt op buitengerechtelijke incassokosten van 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 75,00 exclusief btw. Conform artikel 6:96 lid 4 BW is hiervoor geen nadere ingebrekestelling noodzakelijk.

 

Artikel 7. Aansprakelijkheid

In3 is enkel aansprakelijk voor schade die aan haar grove schuld of opzet toe te rekenen is, dan wel is ontstaan door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar rekening komen. In3 is nooit aansprakelijk voor bedrijfs- of gevolgschade en omzet- of winstderving.

 

Artikel 8. Toepasselijkheid recht en bevoegde rechter

Het Nederlandse recht is van toepassing op elke overeenkomst tussen jou en In3. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant.